تبلیغات
هبوط - مطالب زر, زور, تزویر

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
استعمار پنهانی
نظرات |

چشم ها نمی بینند! چشم ها جز رنگ و شکل و قوطی و قالب و مجسم را نمی بینند, نمی دانند که در سیاست و در استعمار, استعمار پنهانی و غیر مستقیم, قوی تر, خطرناک تر و به خصوص بی قید و بندتر از استعمار آشکار و مستقیم است, در کشوری که که استعمارگر شخصا حضور دارد و رسما حکومت و اداره سیاست کشوری شرقی را بدست می گیرد, استقلال این کشور کمتر پایمال استعمار می شود, ملت استعمارزده بیشتر خود را و شخصیت بویم و اصیل و دین و آداب و رسوم و گذشته خود را نگاه میدارد و استعمارگر گرچه رسما برآن تسلط دارد, امام این تسلط بیشتر در سطح است نه در عمق, بیشتر بر سرهاست نه بر دل ها و گذشته از آن استعمارگر خود ناچار مقیدتر و منصف تر و محتاط تر است و مسئولیت بیشتری را حس میکند, اما کشوری که استعمار از خارج از مرزها دست اندازی میکند و سرنوشت کشور و سیاست جامعه را از بیرون و پنهانی و غیرمستقیم بدست دارد, استعماری است که هیچ حد و مرز و حق و ملاحظه و تدبیر و مصلحت و احتیاطی را نمی پذیرد, وانگهی آنچه بسیار مهم است و تجربه های نیم قرن اخیر نشان داده است استعمار مستقیم و آشکار کم دوام تر است,مبارزه با آن آسان تر است, اما استعمار پنهانی و غیر مستقیم است که می ماند و هست و بسیج نیروها علیه آن وبرای راندن آن دشوار است و قیام علیه آن محال می ماند, استقلال کشوری و ملتی که در چنگ استعمار مخفی و غیرمستقیم و غیر رسمی اسیر افتاده است, ممکن نیست و اگر هم باشد با سختی, دشواری, خیلی دیر, خیلی کشنده!مرتبط با : زر, زور, تزویر
برچسب ها : استعمار-استعمار پنهانی-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 30 تیر 1391
زمان : 09:28 ب.ظ
سرمایه داری
نظرات |

سرمایه داری « پول » را جانشین « خدا »
و « تولید » را جانشین « توحید »
و « اقتصاد » را جانشین « عشق »
و « قدرت » را به جای « حقیقت »
و « لذت » را به جای « کمال » ،
« سلطه بر طبیعت » را به جای « تسلط بر خویش »؛
« قانون جنگلی » که وارث هزاران سال فرهنگ و قانون و حقوق می شود
و رابطه ها ،رابطه گرگان و سگانی که بر مرداری هجوم برده اند و این بر آن مخلب میکشد و این بر آن منقار؛
زندگی کردن برای مصرف،قربانی کردن « آسایش » برای ساختن و خریدن « وسایل آسایش » و در نهایت انسان پرستنده می ماند؛
اما نه دیگر چون گذشته پرستنده کمال، ارزش، زیبایی ها، مطلق، خیر، بینایی، آفرینندگی، جود، بلکه پرستنده دو چیز:
« سرمایه » و « سکس »
آگاه از اینکه آدمی اکنون بیگانه پول میشود و دیوانه لذت و بنده مصرف:
مسخ فطرت، بندگی و جنون در پست ترین و ننگین ترین شکلش.( انسان بی خود ص ۳۵۴ )


مرتبط با : انسان زر, زور, تزویر
برچسب ها : سرمایه داری-مصرف-خدا-انسان امروز-دکتر شریعتی-دکتر علی شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 17 تیر 1391
زمان : 11:02 ب.ظ
آزادی-عدالت-عرفان
نظرات |

تمامیِ تاریخ به سه شاهراهِ اصلی می‌پیوندد: آزادی، عدالت و عرفان.

نخستین، شعارِ انقلابِ کبیرِ فرانسه بود و به سرمایه داری و فساد کشید.

دومی، شعارِ انقلابِ اکتبر بود و به سرمایه داریِ دولتی و جمود.
...
و سومین، شعارِ مذهب بود و به خرافه و خواب!

کارِ اصلیِ هر روشنفکری در این جهان و در این عصر، یک مبارزهٔ آزادیبخشِ فکری و فرهنگی

است برایِ:

نجاتِ آزادیِ انسان از منجلابِ وقیحِ سرمایه داری و استثمارِطبقاتی.

نجاتِ عدالتِ اجتماعی از چنگالِ خشن و فرعونیِ دیکتاتوریِ مطلقِ مارکسیستی.

و نجاتِ خدا از قبرستانِ مرگ آمیز و تیرهٔ آخوندیسم!

و این رسالتِ بزرگِ پیامبرانه را روشنفکرانِ راستین و مسئول و بزرگ اندیش، نه با تفنگ و

نارنجک، و نه با میتینگ و دادوقال، نه با سیاست بازی‌های رایج و سطحی، نه با انقلاب‌ها

و تغییرِ رژیم‌ها و عوض کردنِ آدم‌ها و خلقِ ماجراها... بلکه در یک کلمه با "کاری

پیامبرگونه" در میانِ قوم و در عصر و نسلِ خویش و در هر گوشه‌ای از این جهان که

هستیم باید آغاز کنند: "ابلاغ" و سلاح‌اش: "کلمه"...مرتبط با : زر, زور, تزویر
برچسب ها : آزادی عدالت عرفان-آزادی-عدالت-عرفان-کلمه-تاریخ-سرمایه داری-مذهب-خرافه-روشنفکر-خدا-دکتر علی شریعتی-دکتر شریعتی-علی شریعتی-معلم شهید دکتر علی شریعتی-جملات دکتر شریعتی-سخنان دکتر شریعتی-جملات قصار دکتر شریعتی-جملات زیبای دکتر شریعتی-جملات زیبا از دکتر شریعتی-
نویسنده : ...
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
زمان : 10:05 ب.ظ