تبلیغات
هبوط - مطالب مهر 1392

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
دوست داشتن
نظرات |

چه اشنایی ها که پامال بایستن ها نمی شود! چه خویشاوندی ها که در اسارت بیگانگی ها نمی میرد! چه آسان عشق ها را به چیزی نمیگیرند, ان را به هر قیمتی میفروشند, ان را هیچ کسی ارج نمی نهد, چه میگویم؟ چهپست مردمی هستند.
دوست داشتن را جنایت می شمارند! کینه مجاز است, چاپلوسی مجاز است, نوکری مجاز است, دزدی و دروغ رایج است, پول پرستی زشت نیست, هوسبازی ها و عیاشی های متعفن و کثیف معمول است و ازاد است. پستی و زبونی و ذلت و تقلب و تظاهر و دشمنی و چرب زبانی و مصلحت اندیشی و صدها پلیدی سگی و خوکی و روباهی مجاز است , ازاد است, مشروع است,. اما عشق را کسی نمی بخشد, دوست داشتن را کسی تحمل نمیکند.
انجا چه خطرناک و وحشت اور است اگر دو انسان هم را به راستی دوست بدارند!
دل یک انسان می تواتد مزبله دان هر کثافتی باشد اما وای اگر پای عشق بدان رسد!
روح میتواند خود را به هر پلیدی بیالاید اما وای اگر با دوست داشتن اشنا باشد! افسوس دو روح میتوانند به هم خیانت کنند به هم دروغ بگویند هم را فریب دهند, به هم تملق های سگانه بگویند, اما نباید به راستی و پاکی و قداست به هم عشق بورزن


نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 19 مهر 1392
زمان : 07:31 ب.ظ