تبلیغات
هبوط - مطالب مرداد 1392

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو؛ در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه باارزش

 
 
انسان
نظرات |

دیالکیتک می گوید دو ضد باهم جمع می شوند. چیزی که به یک نسبت بد است؛در همان حال ؛به نسبتی دیگر خوب است.
انسان از یک سو لجن است و از سوی دیگر روح خداست.
این یک پدیده ی دیالکتیکی است.بنابراین: یک انسان تعریف مشخص و ثابتی ندارد. انسان یک شدن است یک دونیر (devenir=به فرانسه یعنی شدن) است؛یک صیرورت است ؛از لجن و روح ساخته شده است.

پس خودش چیست؟
هیچ؛یک انتخاب؛یک جهاد؛یک مبارزه و یک شدن است.خود ندارد.

معلم شهید علی شریعتی/شناخت تاریخ و ادیان /ج1 ص
182


مرتبط با : انسان
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
زمان : 04:03 ب.ظ
انچه هست
نظرات |

بودا زندگی را رنج, علی دنیا رو پلید, سارتر طبیعت را بی معنی و بکت انتظار را پوچ و کامو عبث یافته اند

همه شان به روی یک قله رسیده اند و از آنجا این جهان و حیات را می نگرند, هرچند فاصله شان به دوری کفر

 و دین؛ در "آنچه هست" همگی پیروان یک امتند.


مرتبط با : گوناگون
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
زمان : 10:40 ق.ظ
آزادی
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 11 مرداد 1392
زمان : 07:10 ب.ظ